• FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.
 • FK Baník Souš z.s.

V b?eznu 1914, se v Souši sešlo n?kolik mladých lidí, kte?í ustanovili klub Meteor Souš. Každý kdo cht?l hrát, musel složit 40 halé?? na zakoupení mí?e. Meteor nem?l vlastní h?išt?, a tak se trénovalo za h?bitovem na louce. Strážník však tuto jedenáctku brzy vyhnal. O dalších osudech však rozhodla 1. sv?tová válka, kdy v?tšina hrá?? byla povolána do armády. Po konci války v roce 1919, byl na u stanovující sch?zi nov? založený klub pojmenovaný S. K. ?auš. První historický zápas, byl sehrán za kolonii Karolína.


V roce 1920 pronajala Mostecká uhelná spole?nost klubu starý uhelný odval u ?í?ky Bíliny, který byl svépomocí upraven na h?išt?. Zde byl sehrán první zápas se zájezdovou jedenáctkou SK Most 5:2 pro hosty. V tomto roce také dochází ke zm?n? názvu. Na valné hromad? v roce 1920 byl klub p?ejmenován na SK Souš. Dorostenecké družstvo se stalo v roce 1931 mistrem severozápado?eské Župy. Nejv?tší úsp?ch SK Souš byl v ro?. 1931/32, kdy se stalo mistrem severozápado?eské Župy a tím m?lo právo hrát mistrovství ?eského venkova, kde v semifinále skon?ilo na 2 míst?.


Rok 1938 byl pro SK Souš úsp?šný, nebo? se zú?astnil jako p?íslušník 1. A t?ídy ?eského poháru a postupn? porazil divizní Bílinu, Slavii
Karlovy Vary a kvalifikoval se do semifinále, kde m?l hrát s mužstvem SK Libn?. Utkání se m?lo hrát v Souši, z d?vod? vyhlášení mobilizace se utkání neuskute?nilo. Po válce zahájil SK Souš ?innost, hned v ?ervnu 1945 a byl za?azen do Rad?jovy Župy.
V této sout?ži hrál od roku 1945 do roku 1952. V této dob? hrál s takovými celky jako SK Most, SK Teplice, Slavie Karlovy Vary, Hrdlovka a Chomutov.


Dorostenecké družstvo Sokola Souš se stalo v roce 1952 p?eborníkem okr. Most, kde zanechalo za sebou takové celky, jako byly SK Kopisty, Uhlomost a v kvalifikaci o postup krajského p?eborníka podlehli losem družstvu Chomutova. P?ebor se zde hrál až do roku 1957, kdy se od podzimu za?ala hrát I. B t?. Mužstvo bylo již posíleno hrá?i Baníka Most: hrající trenér a odchovanec oddílu Zd. Krampera, Šusta, V. Žižka, Jar. Koromous, Zd. Korous z T?ebušic, Lad. Naumman a odchovanci z dorosteneckého družstva, kte?í v letech 1955/58 hráli krajskou sout?ž.


V d?sledku likvidace obce již v roce 1953 h?išt? tzv. U potoka muselo ustoupit výsypce dolu Obr. Míru a bylo nahrazeno h?išt?m na Karolín?, které v roce 1966 p?estalo existovat v d?sledku celkové likvidace obce Souš. Po p?est?hování do Mostu 1967 bylo h?išt? u dnešního koupališt? a op?t se hrála okr. sout?ž. Jeden rok se hrála I A t?., ale zase nastal sestup do okresu. Dorostenecké družstvo již zde hrálo I A t?..

Radost z nového sportovišt? však netrvala dlouho a museli jsme se p?est?hovat na bývalou výsypku dolu Hrabák. V roce 1969/70 jsme postoupili do I. B. t?. , kde jsme hráli až do roku 1977. V této I. B. t?. byl oddíl posílen o hrá?e Baníku Most :Ed. Kubrický, Jar. Jadli?ka, Julius Hidvége, Petr Pfeifer, Zd. Kail, Jos. Chaloupka. Na novém h?išti hned za?ala práce s mládeží. Dorost , , A‘‘ 1973 postup do I . A . t?. 1975/76 Krajský p?eborník, 1976 až 1978 dorostenecká liga , 1978 až 1980 ú?astník krajského p?eboru dorostu, 1980 Krajský p?eborník dorostu , 1980 až 1982 dorostenecká divize. Dorost B hrál I. A. t?. dorostu.


Žáci A 1971 jako ú?astník okr. p?eboru postoupil 1. ro?. sever. poháru žák? až do finále, kde prohrál SP. Ústí nad Labem 1:0. 1973 postoupil do krajského p?eboru 1986 hrál v malém finále neoficiální turnaj v P?elou?i mistrovství ?SSR, kde skon?il na 1. míst?. Hájek byl vyhlášen nejlepším branká?em.

Žáci A 1972 ú?astník okr. p?eboru, od roku 1975 I. A . t?. Mladší žáci 1992 vít?z 1 . ro?. severo?eského poháru ml. žák?. „ A‘‘ mužstvo hrálo od sezóny 1977 až do 1983 I . A . t?. dosp?lých, 1983/84 krajský p?ebor, 1999/2000 postup do oblastního p?eboru.


Známí odchovanci : Jos. Tichý, Sl. Svoboda, B. Rejlek, Ji?í ?erný, Jos. Bartoš, Mad?ra, St. Sala?, Petr Pfeifer, Petr Kubiš.

 

1most

1most

 

 

fortuna

fortuna1

 

 

mostms

 

mostms

mostms

 

inzerát číči

| + - | RTL - LTR